way

way
wei 1. noun
1) (an opening or passageway: This is the way in/out; There's no way through.) vei
2) (a route, direction etc: Which way shall we go?; Which is the way to Princes Street?; His house is on the way from here to the school; Will you be able to find your/the way to my house?; Your house is on my way home; The errand took me out of my way; a motorway.) vei, retning
3) (used in the names of roads: His address is 21 Melville Way.) vei
4) (a distance: It's a long way to the school; The nearest shops are only a short way away.) avstand
5) (a method or manner: What is the easiest way to write a book?; I know a good way of doing it; He's got a funny way of talking; This is the quickest way to chop onions.) metode, måte, skikk
6) (an aspect or side of something: In some ways this job is quite difficult; In a way I feel sorry for him.) måte
7) (a characteristic of behaviour; a habit: He has some rather unpleasant ways.) vane
8) (used with many verbs to give the idea of progressing or moving: He pushed his way through the crowd; They soon ate their way through the food.) (bane) vei; gjennom; (gi) etter
2. adverb
((especially American) by a long distance or time; far: The winner finished the race way ahead of the other competitors; It's way past your bedtime.) langt; høyt
- wayside
- be/get on one's way
- by the way
- fall by the wayside
- get/have one's own way
- get into / out of the way of doing something
- get into / out of the way of something
- go out of one's way
- have a way with
- have it one's own way
- in a bad way
- in
- out of the/someone's way
- lose one's way
- make one's way
- make way for
- make way
- under way
- way of life
- ways and means
fart
--------
måte
--------
retning
--------
vis
I
subst. \/weɪ\/
1) (om retning) vei
can you tell me the way to the mall?
kan du si meg veien til kjøpesenteret?
he lost it on his way to London
han mistet den på vei til London
this way, please
denne veien, takk
2) utvei, råd, mulighet, løsning
there must be a way
det må da finnes en løsning
3) (fremgangsmåte) måte, vis
do you know the right way to do this?
vet du den riktige måten å gjøre dette på?
in that way we can help you
på den måten kan vi hjelpe deg
do it your own way!
gjør som du vil!
I'm just made that way
jeg er bare slik
I don't like the way she smiles
jeg liker ikke måten hun smiler på
4) vis, måte, henseende
she's a clever woman in several ways
hun er en smart kvinne i mange henseender
5) (gammeldags) vei, sti
take the way across the field
ta stien over jordet
6) (personlig egenskap) vesen, måte å være på, atferd
it is not his way to be mean
gjerrighet ligger ikke for ham
7) (gammeldags) bransje, fag, område
they're in the oil way
de er i oljebransjen
8) (sjøfart, gammeldags) fart
we are gathering way
vi holder på å få opp farten
9) (etter stedsnavn, hverdagslig) -traktene
he moved somewhere London way
han flyttet til et sted i londontraktene
allow somebody his\/her own way la noen få det som han\/hun vil
all the way (også overført) hele veien, for alle penga, helt
I'm with you all the way
jeg er helt og holdent på din side
we drove all the way to Texas
any way hvilken som helst vei, (til) hvilken som helst retning (på) hvilken som helst måte i alle tilfeller, uansett, likevel
I will do it any way
jeg gjør det likevel
ask the\/one's way spørre om veien, spørre seg frem
be by the way (om kommentar eller bemerkning) mangle betydning, ikke vedkomme sammenhengen
beg one's way tigge seg frem
be in a way about something være opprørt over noe
he was quite in a way about his son's behaviour
han var temmelig opprørt over sønnens oppførsel
be in the way of være i veien for
be on the way være på vei
be on the way of doing something
være på (god) vei til å gjøre noe
be on the way in\/out (hverdagslig, om moter og trender) være på vei inn\/ut, begynne å bli populær(t)\/upopulær(t), begynne å bli moderne\/umoderne
platform shoes are on the way out again
platåsko begynner å bli umoderne igjen
be under way være i gang, være underveis, gjøre fremskritt (sjøfart) i fart
be well on the\/one's way være et godt stykke på vei (overført) være på god vei
he's well on his way to stardom
han er på god vei til å bli stjerne
borrow one's way låne seg frem
by a long way (overført) langt på vei
your work is better than his by a long way
arbeidet ditt er atskillig bedre enn hans
by the way (gammeldags) nær veien, ved veien, inntil veien
he lives by the way
han bor ved veien
i forbifarten forresten, apropos, forøvrig
by the way, do you know if she's at home today?
forresten, vet du om hun er hjemme i dag?
by way of via, over, gjennom
we're going by way of London
vi reiser via London
som, til
she said that by way of an explanation
hun sa det som en forklaring
he nodded by way of an answer
han nikket til svar
for å, i den hensikt å
they've come here by way of finding the truth
de har kommet hit for å finne sannheten
clear the way bane vei, gi plass
clear the way! ut av veien! , unna vei!
come a long way komme langveisfra (overført) nå langt
she's come a long way
come somebody's way komme på noens trakter
visit me if you come my way
besøk meg om du kommer på mine trakter komme noen til del
if a great fortune should come my way, I would leave this godforsaken place
hvis en stor formue skulle komme meg til del, ville jeg forlate dette gudsforlatte stedet
come up the hard way gå den lange veien, arbeide seg opp fra ingenting
committee of ways and means secommittee
cut one's way bane seg vei
down our way (hverdagslig) nede hos oss, hjemme hos oss, i våre trakter, der vi kommer fra
each way eller both ways (hesteveddeløp)
forklaring: holde på en hest som vinner eller på plassering
I put a pound on a horse each way
jeg satset ett pund både på vinner og på plassering
hver vei
the carpet is ten feet each way
teppet er ti fot hver vei
either way begge veier fra eller til, uansett
I can't advise you either way
jeg kan ikke si noe verken fra eller til
it was wrong either way
det var galt uansett hvordan man så på det
every which way (amer.) alle veier
the papers flew every which way
papirene fløy alle veier
alle midler, alle måter
we tried every which way
vi prøvde alle midler
fall somebody's way komme noen til del, komme noen til gode
feel one's way forsøke seg frem, føle seg for\/frem
fight one's way (også overført) kjempe seg frem, slå seg gjennom, slå seg frem, bryte seg vei
he fought his way through the crowd
she fought her way back to life
hun kjempet seg tilbake til livet
find a\/some way (overført) finne (på) en utvei, finne en løsning, finne på noe
fumble one's way famle seg frem, famle etter veien
get into the way of venne seg til, sette seg inn i
it's easy once you get into the way of it
det er lett så fort du venner deg til det
he got into the way of living beyond his means
han vente seg til å leve over evne
get one's way få viljen sin
get one's way with (få lov til å) ha sex med
get out of someone's way (også overført) holde seg unna noen, ikke stå i veien for noen
she was angry with me, so I got out of her way
hun var sint på meg, så jeg holdt meg unna henne
get something out of the way bli kvitt noe, kvitte seg med noe, rydde noe av veien
they got the problem out of the way
de ble kvitt problemet
get under way komme i gang, få i gang (sjøfart) komme i sig
go a great way with somebody bety mye for noen ha stor innflytelse hos noen
go all the way løpe linen ut, ta steget fullt ut samtykke helt og holdent (hverdagslig) ha sex (med noen)
go a long way eller go a great way eller go far (også overført) gå langt rekke langt, være drøy bidra sterkt
this will go a long way in overcoming the difficulties
it'll go a long way to help the area
det kommer til å bidra sterkt til å hjelpe området
go a long way round gå en skikkelig omvei
go\/take one's own way (overført) gå sin egen vei, handle etter eget hode
go one's way (litterært) gå sin vei
go out of one's way ta en omvei, gjøre en avstikker
I hope it won't take you out of your way
jeg håper det ikke blir en omvei for deg
(overført) gjøre seg ekstra besvær, virkelig anstrenge seg
he went out of his way to help me
han anstrengte seg for å hjelpe meg
he went out of his way to be rude
han gjorde alt han kunne for å være uhøflig
go over in a big way slå voldsomt an, gjøre enorm suksess
go someone's way gå bra for noen, gå i noens favør
everything went my way last year
alt gikk bra for meg i fjor
gå samme vei som noen
are you going my way?
skal du samme vei som jeg?
go the right way about it gripe saken riktig an, begynne i riktig ende
go the right way to work gripe saken riktig an
go the way of all flesh eller go the way of all the earth eller go the way of nature gå all kjødets gang, vandre heden, forgå, gå til grunne, dø
have a way of ha en tendens til å, pleie å
he has a way of interrupting people
han har en tendens til å avbryte folk
have a way with something\/someone ha et (godt) lag med noe\/noen, ha tekke
she has a way with horses
hun har et godt lag med hester
he has a way with children
han har barnetekke
he has a way with women
han har dametekke
have (it) one's own way eller have one's way få det som man vil, bestemme selv, få viljen sin
have it your own way!
gjør som du vil!
let him have his own way
la han få viljen sin
if I had my way...
om jeg fikk bestemme...
let it have its way
la saken gå sin gang
have it both ways få både i pose og sekk
you can't have it both ways
du kan ikke få både i pose og sekk
have way on (sjøfart) ha (god) fart
hold\/keep one's way gå på, fortsette
in all ways på alle vis, i alle henseender, på alle (mulige) måter
in any way på noe vis
can I help you in any way?
kan jeg hjelpe deg på noe vis?
på en hvilken som helst måte
in a way på sett og vis, på en måte
in a way I feel quite lucky
jeg føler meg på sett og vis ganske heldig
in a small way i liten skala\/målestokk
in no way ikke i det hele tatt, på ingen måte
it's in no way inferior
det er på ingen måte mindreverdig
in one way på sett og vis, på en måte
in some ways på sett og vis, på en måte
in the way i veien (gammeldags) i nærheten
in the way of (overført) i form av, med hensyn til, av
everything there was in the way of food
alt der var av mat
what shall we give her in the way of a present?
hva skal vi gi henne i gave?
something in the way of that
noe i den retningen
in this way på denne måten
it cuts both ways (overført) det er på både godt og vondt, det er et tveegget sverd, det går i begge retninger, det slår begge veier
keep out of someone's way (overført) gå ut av veien for noen, holde seg ute av veien for noen, holde seg unna noen
know one's way about kjenne til veiene, være bra orientert kunne klare seg ha rede på saker og ting
lead the way (gå foran og) vise veien
learn (something) the hard way arbeide seg opp fra bunnen, lære (noe) av erfaring, måtte slite for noe
light somebody the way (gammeldags) lyse veien for noen
a little goes a long way det skal ikke så mye til, det er drøyt
live in a large\/small way leve flott\/enkelt
with her salary they can afford to live in a large way
med hennes lønn har de råd til å leve flott
the longest way round is the nearest way home den korteste veien er ikke alltid den raskeste
look the other way eller look another way se en annen vei, se bort, vende seg bort
lose the\/one's way gå (seg) vill, kjøre (seg) bort
lose way (sjøfart) miste fart
make one's own way slå seg frem på egen hånd
make one's way (også overført) bane seg frem, ta seg frem, komme seg frem
he made his way through the crowd
han bante seg vei gjennom folkemengden
she has made her way in the world
hun har kommet seg frem i verden
make way gi plass, gå ut av veien, flytte seg (sjøfart) gjøre fart, få fart
make way for gi plass til, gå ut av veien for, flytte seg for
navigate one's way manøvrere seg (frem)
not by a long way ikke på langt nær
he is not the best solicitor in town, not by a long way
han er ikke på langt nær den beste advokaten i byen
not know which way to turn ikke vite hva man skal ta seg til, ikke vite hvor man skal ta veien, ikke vite verken ut eller inn
when I lost my job last year, I didn't know which way to turn
da jeg mistet jobben i fjor, visste jeg ikke hva jeg skulle ta meg til
no two ways about it ingen tvil om den saken
there are no two ways about it
det er ingen tvil om den saken
no way! (hverdagslig) aldri i livet! det er ikke sant! , du tuller!
one way or another\/the other eller some way or other på en eller annen måte, på ett eller annet vis
he will succeed one way or another
han kommer til å lykkes på ett eller annet vis
the other way (a)round eller the other way about omvendt, tvert om
Adam didn't kiss Sue. It was the other way round. She kissed Adam.
out of the way bort, unna, utenfor rekkevidde
it's out of the way now
det er utenfor rekkevidde nå
you keep out of the way
du holder deg borte
avsides uvanlig, original (amer.) upassende, malplassert
over the way på den andre siden (av gaten), midt i mot
pay one's (own) way betale for seg, gjøre opp for seg være lønnsom, bære seg
push one's way trenge seg frem (overført) slå seg frem, albue seg frem
put oneself out of the way (for somebody) gjøre seg umak (for noens skyld), anstrenge seg (for noens skyld)
put somebody in the way of something skaffe noen noe, hjelpe noen med noe, gi noen sjansen til noe
I'll put you in the way of a good job
jeg skal hjelpe deg med å få en god jobb
put somebody out of the way bli kvitt noen, kvitte seg med noen, rydde noen av veien
she put him out of the way
hun ryddet ham av veien
put something in the way of someone\/something (også overført) legge hindringer i noens vei, forhindre noe
I know I put something in the way of Sam's career opportunities when I refused to promote him
see somebody on his\/her way følge noen (på veien), følge noen ut
set\/put somebody on his\/her way følge noen et stykke på vei(en)
stand in somebody's way (også overført) stå i veien for noen, blokkere noen
start someone on the way hjelpe noen i gang (med noe), følge noen et stykke på vei(en)
it was getting dark, so he started me on the way
det begynte å bli mørkt, så han fulgte meg et stykke på vei
take one's way ta veien, begi seg
that's the way it is sånn er livet, slik er det bare
this way and that hit og dit
thumb one's way reise på tommelen, haike
up someone's way (hverdagslig) oppe hos noen, hjemme hos noen, i noens trakter
they rarely come up our way
de er sjelden på våre trakter
way! eller yes way! (slang, som svar på uttrykket no way!) jeg tuller ikke! , det er sant!
way in inngang, vei inn
way of life livsstil, livsførsel, levesett
the American way of life is at stake
det amerikanske levesettet står på spill
way of living levesett, levemåte
the way of the Cross (religion) Via dolorosa (veien Jesus gikk til Golgata der han ble korsfestet) forklaring: billedserie med fjorten stasjoner som skildrer Via dolorosa (overført) en kristens lidelse og selvoppofrelse
way out utgang, vei ut
which is the way out?
hvilken vei er utgangen?
(overført) utvei
ways seways
ways and means pengemidler, ressurser (parlamentarisk) måte (å skaffe seg penger på)
way to go! (amer., hverdagslig) bra gjort! , kjempebra! , slik skal det gjøres! , sånn ja!
whichever way you look at it hvordan man enn ser på det, hvordan man enn snur og vender på det
work one's way arbeide seg frem, bane seg vei
they worked their way through the jungle
de banet seg vei gjennom jungelen
work one's way into something trykke\/presse seg inn i noe
he worked his way into the tiny car
han presset seg inn i den lille bilen
work one's way up arbeide seg opp, gjøre karriere
the wrong way round feil vei, bak frem
the little girl put her hat on the wrong way round
II
adv. \/weɪ\/ eller away
1) langt, høyt, veldig
we met way back in the eighties
vi traff hverandre (helt) tilbake på åttitallet
it's way over my head
dette går langt over hodet på meg
it went way up
den gikk høyt opp
2) (amer.) altfor
he was driving way too fast
han kjørte altfor fort
the way (irsk) slik at, sånn at, for å
I left early the way I would avoid the traffic
jeg dro tidlig, slik at jeg unngikk trafikken
way above (også overført) skyhøyt over, langt over
your demands are way above what I can accept
kravene dine ligger skyhøyt over det jeg kan akseptere
way back when (hverdagslig) (for) lenge, lenge siden
I remember her from school, but that was way back when
jeg husker henne fra skolen, men det er lenge, lenge siden
way cool! råbra!
the bike is way cool!
sykkelen er råbra!

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Way — Way, n. [OE. wey, way, AS. weg; akin to OS., D., OHG., & G. weg, Icel. vegr, Sw. v[ a]g, Dan. vei, Goth. wigs, L. via, and AS. wegan to move, L. vehere to carry, Skr. vah. [root]136. Cf. {Convex}, {Inveigh}, {Vehicle}, {Vex}, {Via}, {Voyage},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • way — or go one s way [wā] n. [ME < OE weg, akin to Ger < IE base * weĝh , to go > L vehere, to carry, ride, Gr ochos, wagon] 1. a means of passing from one place to another, as a road, highway, street or path [the Appian Way] 2. room or space …   English World dictionary

 • way — ► NOUN 1) a method, style, or manner of doing something. 2) the typical manner in which someone behaves or in which something happens. 3) a road, track, path, or street. 4) a route or means taken in order to reach, enter, or leave a place. 5) the …   English terms dictionary

 • way — way; way·bread; way·far·er; way·far·ing; way·goose; way·less; way·man; way·ment; way·ward; way·ward·ly; way·ward·ness; way·wis·er; way·wode; hem·ing·way·esque; Jet·way; bus·way; cause·way; mid·way; sub·way; way·fare; well·a·way; hatch·way·man;… …   English syllables

 • Way — can refer to: * a road or path(way) * wayob , plural form (singular way ), spirit companions appearing in mythology and folklore of Maya peoples of the Yucatan Peninsula * A precisely straight rail or track on a machine tool (such as that on the… …   Wikipedia

 • WAY '79 — WAY 79, also referred to as WAY 79 and WAY 1979, was the official 1979 sesquicentennial (150th anniversary) celebration of the establishment of the Swan River Colony, the first permanent European settlement in Western Australia. Western… …   Wikipedia

 • way — n 1 Way, route, course, passage, pass, artery mean, in common, a track or path traversed in going from one place to another. Way is general and inclusive of any track or path; it can specifically signify a thoroughfare especially in combinations… …   New Dictionary of Synonyms

 • way — I (channel) noun alley, artery, avenue, custom, direction, lane, mode, path, pathway, plan, road, roadway, route, throughway II (manner) noun behavior, fashion, habit, means, progression, ritual associated concepts: way appurtenant, way by… …   Law dictionary

 • way — (n.) O.E. weg road, path, course of travel, from P.Gmc. *wegaz (Cf. O.S., Du. weg, O.N. vegr, O.Fris. wei, O.H.G. weg, Ger. Weg, Goth. wigs way ), from PIE *wegh to move (see WEIGH (Cf …   Etymology dictionary

 • Way — Way, adv. [Aphetic form of away.] Away. [Obs. or Archaic] Chaucer. [1913 Webster] {To do way}, to take away; to remove. [Obs.] Do way your hands. Chaucer. {To make way with}, to make away with. See under {Away}. [Archaic] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • WAY-FM — may refer to:* WAY FM Network, a national, non profit radio broadcasting network in the United States that primarily plays Contemporary Christian music ** WAYM, the Franklin, Tennessee based flagship station of the WAY FM Network that goes by the …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”